XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Téma konference

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu - prostřednictvím aktérů, témat, institucí a technologií

Síťování (networking) je v rámci pedagogického výzkumu realizováno nejrůznějších souvislostech. Znamená jak týmovou výzkumnou práci a vytváření širších sítí výzkumníků mezi pracovišti u nás i mezinárodně (například narůstající spolupráce oborových didaktiků), tak propojování různých klíčových výzkumných témat (například osobnostního pojetí výchovy a vzdělávání, inkluze, proměny klimatu školy atd.). Může znamenat i spolupráci výzkumníků s pedagogy v praxi i s těmi, kteří působí v decizní sféře (např. v týmech, ve kterých spolupracují akademičtí pracovníci, učitelé, inspektoři, zástupci neziskových organizací apod.). V neposlední řadě je síťování spojeno i s představami o větším zapojení technologií jak do samotného výzkumu, tak do práce s daty (např. využívání e-portfolií, adaptivního testování apod.). Síťování může být také předmětem pedagogického výzkumu (např. výzkumy zabývající se vytvářením učitelských komunit). Konference by měla vytvořit prostor pro diskusi těchto témat i pro mapování možností, jak vytváření plodných sítí v pedagogickém výzkumu posílit.

Cílem XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu pořádané Katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je:

- vytvořit prostor pro společné sdílení a propojování výzkumných témat v již tradičně ustálených sekcích:

1. Teorie a metoda v pedagogice;

2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec;

3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci;

4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání;

5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání;

6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí;

- představit výzkumy realizované na základě vzájemné spolupráce aktérů či institucí, propojení výzkumných témat a zapojení technologií do výzkumu:

7. Inspirace z národní a mezinárodní výzkumné spolupráce - síťování (networking): aktéři, instituce, témata, technologie;

- umožnit sdílení a propojení témat všech sekcí formou prezentace posterů:

8. Posterová sekce;

- umožnit prezentaci témat všech sekcí formou symposií.