XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Sekce

Zaměření jednotlivých sekcí

1. Teorie a metoda v pedagogice
Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se pedagogickými paradigmaty a diskursy, pedagogickou terminologií, metodologií pedagogiky, etickými otázkami pedagogického výzkumu a pedagogické praxe atd.

2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec
Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vychovávaným a vzdělávaným jedincem jakéhokoliv věku, otázkami pedagogicko-psychologické diagnostiky, výchovou a vzděláváním jedinců se specifickými potřebami, otázkami inkluze atd.

3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci
Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se učitelskou profesí, ale také problematikou dalších pedagogických pracovníků včetně vzdělavatelů dospělých a seniorů atd.

4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání
Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se cíli a obsahy výchovy a vzdělávání, jejich historickou a filozofickou podmíněností, ale i aktuálními výzvami kurikulární reformy v českém prostředí atd.

5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání
Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se procesy výchovy, učení a vyučování ve školní i mimoškolní edukaci, plánovanými i nečekanými výsledky či efekty edukace, kvalitou a efektivitou ve vzdělávání atd.

6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí
Do této sekce budou přijímány příspěvky zabývající se vedením, řízením a rozvojem výchovných a vzdělávacích institucí, jejich proměnami ze synchronního i diachronního pohledu atd.

7. Inspirace z národní a mezinárodní výzkumné spolupráce - síťování (networking): aktéři, instituce, témata a technologie
Do této sekce budou přijímány příspěvky představující jak týmovou výzkumnou práci a vytváření sítí výzkumníků mezi pracovišti u nás, tak i mezinárodní spolupráci, dále spolupráci výzkumníků s pedagogy v praxi i s těmi, kteří působí v decizní sféře (např. v týmech, ve kterých spolupracují akademičtí pracovníci, učitelé, inspektoři, zástupci neziskových organizací apod.) atd. Dále budou přijímány příspěvky představující propojování různých klíčových výzkumných témat, dále zapojení technologií do výzkumu, práci s daty atd.

8. Posterová sekce
Do této sekce budou přijímány příspěvky prezentující některé z témat konference.